Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Xin"

The meaning of "Xin" in various phrases and sentences

Q: xin chào ne anlama geliyor?
A: "Hello"
Q: xin chào ne anlama geliyor?
A: Check the question to view the answer
Q: xin chào ne anlama geliyor?
A: Hi/Hello
Q: tôi muôn xin việc ne anlama geliyor?
A: I want to apply for the job
Q: tôi rất xin lỗi, tiếng Anh của tôi không được tốt. ne anlama geliyor?
A: Check the question to view the answer

Example sentences using "Xin"

Q: xin chào tôi đến từ Việt Nam ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer
Q: xin lỗi ,ông cần con giúp gì không ạ ile örnek cümleler göster.
A: excuse me, do you need any help?
Q: xin lỗi, bạn có thể chụp giúl tôi vài tấm ảnh được không? ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer
Q: xin chào tất cả mọi người ile örnek cümleler göster.
A: Hello everyone.
Q: xin lỗi vì đã không báo với bạn ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer

Translations of "Xin"

Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? xin chào
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/8565776
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? xin chào
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/8565776
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? xin chào
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/8565776
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? xin chào
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/8565776
Q: Bunu İngilizce (Birleşik Krallık) da nasıl dersiniz? xin chào
A: Câu trả lời này có thể hữu ích.

https://hinative.com/questions/8400001

Other questions about "Xin"

Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret xin chào, tôi đến từ Tây Ninh .
A: Check the question to view the answer
Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret xin chào tôi tên là ngô thị huyền trang
.
A: Check the question to view the answer
Q: xin chào
A: hi / hello
Q: xin chào! Rất vui được làm quen các bạn.
A: Check the question to view the answer
Q: Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi öğret xin chao.
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

xin

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions