Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Lai"

The meaning of "Lai" in various phrases and sentences

Q: tôi muốn có 1 tương lai tươi sáng hơn ne anlama geliyor?
A: I want a brighter future.

Example sentences using "Lai"

Q: thì tương lai đơn, tl tdiễn ile örnek cümleler göster.
A: I'll go to the beach tomorrow( tl don)
Q: "tôi luôn luôn nghĩ về một tương lai tươi đẹp, điều đó giúp tôi có động lực để đến trường mỗi ngày" tiếng anh viết như thế nào, thanks. ile örnek cümleler göster.
A: Check the question to view the answer

Synonyms of "Lai" and their differences

Q: thì tương lai đơn ve thì tương lai tiếp diễn arasındaki fark nedir?
A: I can’t really explain but I’ll just give you examples

Simple tense: I will do the meeting tomorrow.

Continuous: I will be doing the meeting by tomorrow.

Translations of "Lai"

Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tôi đang nghĩ về 1 tương lai mù mịt phía trước, dường như tôi đang mất phương hướng
A: I'm looking at a dark future ahead. It appears I've lost my way.
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tôi sẽ cố gắn làm việc thật chăm chỉ và thành công để tương lai được tốt hơn
A: Check the question to view the answer
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? lộ trình tương lai
A: Check the question to view the answer
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tương lai
Q: Bunu İngilizce (ABD) da nasıl dersiniz? tương lai vô định
A: uncertain future

Other questions about "Lai"

Q: những cái này dùng để làm gì
bạn có dự định gì về tương lai không
A: Have you decided how you will use these things in the future?
Q: Chú rể tương lai
A: Check the question to view the answer
Q: cấu trúc của thì tương lai đơn như thế nào vậy?
A: Check the question to view the answer
Q: chỉ giúp tôi cách dùng thì tương lai hoàn thành
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

lai

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Topic Questions
Recommended Questions